mtn_banner
สถานที่จัดจำหน่าย

1. ร้านค้า Modern trade

7-eleven / eX-ta Health up Lab Pharmacy Tsuruha  Pure / Big C
Tesco drugstore Ogenki Maxx value  Beautrium U-care pharmacy

2. โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศไทย

3. คลินิคและสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย

4. ร้านยาชั้นนำทั่วประเทศไทย

กรุงเทพมาหานคร
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ลูกค้าส่งเสริมการขาย
บีเจซี โอเกนกิ จำกัด
ณัฐชนนคลังยา
ร้าน เจริญเภสัช
ห้องยาเภสัช 39
คลังยาวัชรพล 
ร้าน เตียเจริญ 14 
ร้าน โชคอมรเภสัช 
เคียมฮั่วตึ๊ง 
ศิริยาฟาร์มา จำกัด
คิงส์ นานาดรัก 
ล่วมยา
      
WE Pharmacy
สุภิญญาเภสัช บริษัท ภคินภวัต จำกัด
พีเพิล ฟาร์มาซี 
ยาดีเภสัช 
ร้าน เคียมฮั้วเภสัช 2004 
รัตนาฟาร์มาซี
ร้าน หรรษา ดรักสโตร์
รวมยา
เอ.พี.เมดิคอล
ยาทิพย์เวชภัณฑ์
คลังยาลภัสส์
ห้องยาสีฟ้า
ดรักคอนเนอร์
อิสรีย์ ดรัก แอนด์ เฮลท์ แคร์ จำกัด
          
ร้าน หมอยาสวนสน
เฮลธ์แอนด์พิลส์ จำกัด
ยาหนึ่ง
ขายยา อีซี่ ฟาร์ม่า
ไลฟิกซ์ จำกัด
ภิญเภสัช 
สหกรณ์เภสัช
มุมยาราชวิถี
บริษัท สิงหาครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
มงกุฎเวชภัณฑ์ จำกัด
พรประสิทธิ์
ร้าน มุมยา
บิวเทรี่ยม จำกัด
อำพล เภสัชกรรม จำกัด 
ภาคกลาง
ศรีสมบูรณ์
บ้านยาเภสัช
ยศพนธ์
ขวัญเรือนโอสถ
เภสัชกร 2
เมดิฟิลด์ เฮลท์แคร์
นารายณ์เภสัช
โอฬารเวชภัณฑ์ 
อารยะเภสัช
       
นครนายกฟาร์มาซี
คลีนิกยา
เภสัชกร หญิง สุริวัลย์
ห้องยาชุมชน
เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
บางปะหันเภสัช
สมบูรณ์เภสัช
วิฐธดาพูลผล
วี อาร์ ฟาร์ม สาขาหน้าโรงเรียน
             
เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด
ร้าน สันติเภสัช
บางแขมเภสัช
สถานียา
ยาคลองหนึ่ง
ธงชัยเวชภัณฑ์ 
เพชรเภสัช 
คลองด่านเภสัช 2
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ภาคเหนือ
พงศ์ลัดดาเภสัช
เทอดศักดิ์เภสัชกร
สุจินต์คลีนิค
ร้าน ยารักษ์สุขภาพ
คลังยาเภสัช
อ. เจริญเภสัช 
พีระมิดเภสัช 
ดาราเภสัช 
พงษ์เภสัชกร
สมศักดิ์เภสัช 2
สมศักดิ์เภสัช
          
วัฒนโอสถ 
แพร่รวมยา จำกัด
ชมพูนุชเภสัช
แอนเภสัช
นาราเภสัช
ซ.เภสัช
แม่เหี๊ยะเภสัช
จรัญเภสัช
พีระมิตรเภสัช
ฟาร์มาแคร์ พลัส จำกัด
เภสัชกรภาณุ
            
ยาเย๊อะแย๊ะ
ลำปางวิตามิน
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
รวมยาเภสัช
เภสัชชุมชนแม่สาย
ปรีชาเวชภัณฑ์
สมศักดิ์เภสัช 2 
ราชภัฎเภสัช 
บริษัท ฟาร์มาแคร์พลัส จำกัด
ราชภัฏเภสัช
ธงชัยโอสถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ศรีจินดาเภสัช สาขา 3
ปัญญาเภสัช
ชัยตระกูลชัยเภสัช
บ้านยาเภสัชต้น
เภสัชกร ชลธิรา
เกรียงเจริญเภสัช
รุ่งเรืองฟาร์มาซี
ร้าน เภสัชกรประสิทธิ์
มีออมเภสัช
ชุติมาเภสัช
กาญจน์เจริญ เภสัช
ช่อมะกอกเภสัช
ส่งเสริมแมคดิคอล
บ้านห้วยฟาร์มาซี
         
ชัยภูมิฟาร์ม่า
ตรีชัยเภสัช
เฮ็ลธิพลัส
แสงเจริญเภสัช
ร้าน พันธ์วิราเภสัช
บ้านหมอยาเภสัช
บุญเที่ยงเภสัช
ทิพาพรเภสัช
ปริ๊นซ์ ดรัก สโตร์
บ้านยา กรุ๊ป จำกัด
บ้านยาปักธงชัย
เพ็ญเภสัช
สีคิ้วเภสัช
เรื่องมงคลเภสัช
ค.คลังยาอุดร
           
วรรณภาเภสัช
หมอยาฟาร์มาซี
ช.เจริญฟาร์มาซี
เภสัชกร เกษียร
ร้าน ยาสกลเภสัชกร
ร้าน ขายยาเภสัชกรกรรณิการ์
สันติศักดิ์เภสัช
ริวฟาร์มาซี
ยาเอกฟาซ์มาซี
พงษ์พันธุ์ยา
ชาญชัยเภสัช
ขายยา อภิญญาเภสัช
รวมยา ซุปเปอร์มาร์ท
หมอยา
ภาคตะวันออก
ร้าน กันเองเภสัช
ท่าเกวียนเวชภัณฑ์
เอ็ม.ที.เภสัช
หจก. ห้างขายยาหมอไฝ
บ้านค่าย ฟาร์มาซี
ชัยฮั้วโอสถ
ฟาร์ม่าแคร์
ฟอร์ยูฟาร์มาซี สาขา 2
บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด
คริสเตียนเภสัช
เจริญศิลป์เภสัช
         
ยาบีเมดิแคร์
บ้านเภสัช
วัฒนเวช สาขาสามย่าน
ยา ปลวกแดง เมดิซีน
บ้านโอสถ
เฮ้าส์ซิ่ง เภสัช 
สมศักดิ์ฟาร์มาซี
วังยาเฮลท์แคร์
บริษัท ที พี เอ็น เฮลท์ แคร์ จำกัด
เภสัชชุมชน
แสงทองโอสถ
          
ชัยเจริญเภสัช
ยาชุมชน
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ร้านยา มาบข่าฟาร์มาซี
เอ็ม เจ เภสัช
พัฒนาวดีเภสัช 2
ทวีวัฒน์โอสถ สาขา
เภสัชกร อัญชลี
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ชวรัตนเภสัช
 
ภาคตะวันตก
ร้าน ยารัชนี
ฟาร์ม่าแคร์
สยามเวชภัณฑ์
แคปซูลเภสัชกรสว่างจิต
         
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
น้อยบ้านยา
ห้องยายุพาพรรณ
ยาดีเภสัช
         
วงเวียนช้างเภสัช
ยากรุงเทพฯ
กระปุกยาฟาร์ม่า
ศาลายา
ภาคใต้
เทพกระษัตรีเภสัช
หมอยาเภสัช
ร้าน แสงไทยเภสัช
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ดรักส์ แอนด์ เฮลท์ แคร์
เฟื่องฟ้า เภสัช
ศูนย์ยาเภสัชกร
เภสัช ม.อ.
ชอว์เภสัช 2
ท่าม้าเภสัช
หมอยา เตาอิฐ
อุ่นใจเภสัช
หสม. ร้านยาเภสัชกร
ศูนย์ยาศุภสาร
หสม. จูนฟาร์มาซี
ฟาร์มาร์เก็ต
ธนพัฒน์เภสัช
อีฟ ฟาร์มาซี
           
ศูนย์ยาโกลก
ฟ้าใสฟาร์มาซี (อ่าวนาง)
ไชยยาโอสถ
เอ เภสัชกร
ราษฎร์อุทิศ 9 ฟาร์มาซี
สนั่นฟาร์มาซี
ทรงซิวเภสัช
เภสัชชุมชน
คลังยาท่าม้า
เภสัชวันดี
ร้าน ซิตี้ฟาร์มาซี 2
หมอยา
เพ้งเภสัชกร
ไอ-แคร์ ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์มาร์ท
ยาหน้าสวน
เจ เค เภสัช 2 
เนิร์สฟาร์มาซี
           
คลังยา มาร์เก็ต
วังยา (น.พ.พโยม เสนอินทร์)
มุมเภสัช
ศรีฟ้าโอสถ
ศุภชัยเภสัช
ห้องยาชุมชน
เมืองยาเภสัช
สุภาพโอสถ (ตงฮั้วตึ๊ง)
เพื่อนยา
หมอยาเภสัช
ร้าน วังยา
เภสัชชุมชน 4
รวมยาเมดแคร์
เมืองใหม่เภสัชกร
เกาะเสือเภสัช
เรือนยา
รักษ์สุขภาพเภสัช